Čtenářská a numerická gramotnost patří mezi základní dovednosti, které jsou předpokladem k řešení každodenních situací a k orientaci v dění okolo nás i řešení složitějších problémů. Pro vstup na trh práce jsou tyto dovednosti samozřejmostí.

O projektu

Na českém trhu zcela chybí vzdělávací programy zaměřené výhradně na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti pro dospělou populaci. Zároveň není rozvoj těchto kompetencí podporován zaměstnavateli, kteří se spíše soustřeďují na další vzdělávání pracovníků v rámci jejich odborných profesí.
Potřeba tohoto typu vzdělávání se ukazuje i z výsledků studií OECD PIACC. Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností PIACC je součástí strategie OECD zaměřené na rozvoj, aktivaci a efektivní využívání dovedností.

V testu byly hodnoceny čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií. Z výsledků studie vyplývá, že zde existuje přímá souvislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a dovednostmi. Nejhůře jsou na tom lidé s nižším než středním stupněm vzdělání a naopak nejlépe lidé s dosaženým terciárním vzděláním. Z výzkumu dále vyplývá, že absolventi nematuritních středoškolských oborů v ČR dosahují ve srovnání s absolventy stejných oborů z jiných zemí horších výsledků ve čtenářské gramotnosti, tito zároveň tvoří v ČR významně větší část populace, než je průměr OECD. Nadprůměrný je i podíl dospělých s nižším než maturitním vzděláním. K velkým rozdílům také dochází mezi jednotlivými věkovými skupinami v rámci ČR - v testech dosáhla podprůměrných výsledků kategorie 35-54 let, tedy lidé v nejproduktivnějším věku.
Projekt Interaktivní vzdělávání čtenářské a numerické gramotnosti může přispět ke zvýšení obecné vzdělanosti u ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vzdělávání v oblasti čtenářské a numerické gramotnosti patří k základním dovednostem, které umožňují každému jednotlivci fungovat v rámci určitého kulturního zázemí dané společnosti, chápat kulturní vzorce dané kultury a pravidla, a tyto pak předávat dál dalším generacím.

Projekt je realizován Vysokým učením technickým v Brně, týmem expertů na danou problematiku a ve spolupráci s partnerem - společností Be Interactive s.r.o., která projekt zajišťuje po technické stránce vývoje interaktivního vzdělávacího programu - aplikací pro mobilní zařízení (tablety) ve spolupráci s týmem expertů z VUT v daných oblastech. Tyto interaktivní učebnice pak budou součástí prezenční výuky jednotlivých kurzů. Prostřednictvím těchto studijních materiálů si budou moci účastníci ověřit úroveň svých dosavadních znalostí a nabytí znalostí nových, případně porovnat výsledky a úroveň dosaženého poznání s ostatními účastníky.

Kdo jsme?

Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU, učitelství matematiky a fyziky pro střední školy. Postgraduální studium absolvovala na Pedagogické fakultě MU, obor Pedagogika se zaměřením na didaktiku matematiky. Od roku 2003 působila jako asistentka na katedře matematiky Pedagogické fakulty MU, od roku 2011 pak jako odborná asistentka. Zabývá se péčí o matematicky nadané žáky. Je metodičkou v projektu Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji, lektorkou v projektu Systémová podpora trvalého profesního rozvoje pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě (Educoland) a členkou řešitelského týmu projektu Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce.
Mgr. Jan Zikuška DiS
Mgr. Jan Zikuška DiS
Vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na KISKu (Kabinet informačních studií a knihovnictví). Problematice informačního vzdělávání se věnuje už od roku 2006, kdy začal vytvářet e-learningové kurzy informační gratmotnosti na Vysokém učení technickém v Brně. Od roku 2009 pracoval jako manažer projektu NAKLIV - Národní klastr informačního vzdělávání a následně jako odborný garant projektu CEINVE - Centrum informačního vzdělávání. Spolupodílí se na tvorbě e-kurzů Kurz práce s informacemi a Metody kritického myšlení.

Semináře a výukové materiály

Termíny vzdělávacích seminářů

 • Brno: 24.4. - 26.4., 15.5. - 17.5., 29.5. - 31.5. a 12.6. - 14.6.
 • Frýdek-Místek: 17.4. - 19.4., 22. - 24.5., 5. - 6.6., 19. - 21.6
 • Žďár nad Sázavou: 24.4. - 26.4., 15.5. - 17.5., 29.5. - 31.5. a 12.6. - 14.6.
 • Chomutov: 17.4. - 19.4., 22. - 24.5., 5. - 6.6., 19. - 21.6
 • Zájemci o seminář se mohou přihlásit na e-mailu petrovicova@feec.vutbr.cz
IMG_2826.JPGPhoto-09-07-15-17-27-20.jpg  


Výukové materiály

V rámci programu vzniká metodický manuál, který Vám umožní rozšířit si čtenářskou a numerickou gramotnost formou prezenčního studia. Zároveň je zpracován interaktivní výukový materiál ve formě příkladů. Materiál je volně ke stažení a slouží nejen jako podpora pro prezenční výuku čtenářské a numerické gramotnosti, ale rovněž i jako samostatná pomůcka k procvičování a upevňování získaných znalostí. Ukázka, jak takové příklady mohou vypadat, je níže.
Pomožte nám zdokonalit interaktivní aplikaci!
Metodiky ke stažení jsou zde:

Příklad 1

Auto má spotřebu 4,9 l/100 km při jízdě po dálnici. Kolik bude stát 235 km dlouhá cesta po dálnici? Aktuální cena benzínu je 36,50 Kč za litr.

Řešení:
Příklad můžeme řešit různými způsoby, ukážeme dva:
 • Spotřebu přepočítáme na 1 km. Na 1 km má auto spotřebu 0,049 litru benzínu. Za 235 km tedy 11,5 litru. Při aktuální ceně benzínu bude cesta stát 420 Kč.
 • Nejdříve pomocí trojčlenky vypočítáme spotřebovaný benzín:

  Jedná se o přímou úměrnost (čím dále jedu, tím více benzínu projedu), tedy auto na 235 km spotřebuje 11,5 litru benzínu. Celková cena je tedy 420 Kč.

Příklad 2

V obchodním domě byla reklama na půjčku. Odpovězte na následující otázky:
 • Kolik let budete splácet?
 • Kolik peněz přeplatíte?

Řešení:
 • Rok má 12 měsíců, splácet budete 4 roky.
 • Celkem zaplatíte Kč, což je 76 800 Kč. Přeplatíte 76 800 – 60 000 Kč = 16 800 Kč.